Provozní řád areálu Nisa Park

Každý návštěvník hřiště je povinen se s tímto návštěvním řádem seznámit a řídit se jeho ustanoveními.

Otevřeno dle aktuální otevírací doby na web. stránkách www.nisapark.cz, na vývěsce v areálu, nebo na FB Nisa park.

Podmínkou pro vstup do areálu Nisa park je zaplacení vstupného za osobu dle platného ceníku (cena zahrnuje platnou sazbu DPH). Vstupenka je celodenní.

Areál slouží k volnočasovým aktivitám pro děti i dospělé, přičemž je nutné zohlednit psychické a fyzické dispozice osob. Děti do 6 let musí být v doprovodu osoby starší 18 let. Uživatelé musí být pohybově a mentálně způsobilí k užívání herních prvků i vybavení a dodržovat věkovou a váhovou kategorii stanovenou pro jednotlivé prvky. Každý kdo způsobí poškození vybavení areálu je povinen uhradit vzniklou škodu ve prospěch provozovatele.

Jednotlivé prvky mají certifikáty dle ČSN EN 1176 a jsou určeny pro děti od 3 do 15 let. Trampolíny splňují bezpečnostní požadavky dle ČSN EN 1176 a 14960 a jsou určeny pro všechny věkové i váhové kategorie.

Pohyb v areálu a využívání herních prvků i trampolín je na vlastní nebezpečí. Za případný úraz, způsobený porušením tohoto provozního řádu, nenese provozovatel žádnou zodpovědnost. V případě úrazu hlaste událost provozovateli, který má povinnost zapsat vše do úrazové knihy.

V areálu je z bezpečnostních důvodů zakázáno používat skleněné nádoby, sklenice, aj.

Provozovatel ani obsluha areálu nenese zodpovědnost za ztrátu či poškození odložených věcí.

Úklid areálu je prováděn dle potřeby a nutnosti, údržba veřejné zeleně každých 14 dní.

Nedodržuje-li uživatel tento návštěvní a provozní řád, je provozovatel oprávněn jej z areálu vykázat.

Prosím dbejte bezpečnosti Vás i Vašich dětí.


Návštevník je povinen

Děti do 6 let musí být v doprovodu osoby starší 18 let.

Seznámit se s tímto řádem a dodržovat ho.

Respektovat odpovědnou osobu.

Nepoužívat hrací prvky a vybavení pokud je vlhké, kluzké, namrzlé či jinak viditelně poškozené.

Dodržovat pravidla slušného chování, hygieny a bezpečnosti tak, aby svým chováním neohrozil a neomezil ostatní návštěvníky.

Uklízet po svých dětech hračky a nechávat je na místě určeném.

Šetřit a chránit prostory i vybavení areálu.

Nést odpovědnost za škody způsobené byť z nedbalosti (v případě poškození bude provozovatel vymáhat náhradu nákladů vynaložených na opravu).

Kola parkovat na určené místo do stojanu, neopírat o plot či hrací prvky.


V areálu je zakázáno

Lezení přes plot, podlézání plotů, lezení na sloupy, oplocení a ostatní konstrukce v areálu.

Používání skla z bezpečnostních důvodů (skleničky, hrníčky, lahvičky).

Vstup se zvířaty.

Kouření v prostorách areálu povoleno pouze na vyznačených místech štítkem „Kuřácká zóna“. Nedopalky prosím odhazujte na místo jim určené.

Konzumace vlastních potravin (po dohodě s obsluhou).

Vynášení vybavení (hraček) z areálu.

Užívání omamných, toxických a psychotropních látek.

Prostory areálu využívat jako toalety.

Poškozování a znečišťování prostor areálu. Při zjištění této skutečnosti bude provozovatel vymáhat náhradu nákladů vynaložených na opravu či úklid.

Pořádání reklamních či propagačních akcí, roznášení letáků bez vědomí provozovatele.

Manipulace s otevřeným ohněm, rozdělání ohně bez vědomí odpovědné osoby.

Vjezd motorovými vozidly s výjimkou obsluhy.

Děkujeme Vám, že dodržujete návštěvní řád a přejeme Vám hezkou zábavu!

Porušení pravidel stanovených tímto návštěvním řádem je přestupkem ve smyslu § 46 ods. 2 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a lze za takové porušení uložit pokutu až do výše 30.000 Kč pro fyzickou osobu (právnické osobě do výše 200.000 Kč)

Herní prvky a trampolíny nepoužívejte, pokud jsou kluzké, mokré, namrzlé nebo jinak viditelně poškozené!!!

Děti do 6 let musí být v doprovodu osoby starší 18 let.